Informaţii publice

Rodilă Peliora
Telefon: 0263-233217
e-mail: cirps_spcepbn@bn.e-adm.ro

Datele se furnizează conform Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 544 / 2001, sunt informații de interes public următoarele:

a)actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor. programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c)numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d)coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv, denumirea, sediu, numărul de telefon, fax, adresa de mail și adresa paginii de internet;

e)surse financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f)programe și strategii proprii;

g)lista cuprinzând documentele de interes public;

h)lista cuprinzând categorii de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i)modalități de contestare a deciziei  autorității sau instituței publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informașiile de interes public solicitate.

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Rodilă Peliora

Tefefon: 0263-233410

Modalităţile  de  contestare  a  deciziei  instituţiei  în  situaţia  în  care  persoana  se consideră  vătămată  în  privinţa  dreptului  de  acces  la  informaţiile  de  interes   public  solicitate :

 

Pentru  a  contesta  decizia  Serviciului Publice  Comunitare  de  Evidenţă  a  Persoanelor  al  jud.  Bistrița-Năsăud, cu  privire  la

 o  anumită  informaţie  de  interes  public,  persoana  se  poate  adresa  cu  o  reclamaţie  administrativă,  conducerii  instituţiei.

Model reclamatie administrativa

Documente de interes public.

1.Dispoziţii cu caracter normativ ale Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al jud Bistrița-Năsăud;
2. Protocoale de colaborare cu alte instituţii publice;
3. Rapoarte de activitate a Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al jud Bistrița-Năsăud (anuale);
4. Rapoarte privind accesul la informaţii de interes public;
5. Organigrama instituţiei;
6. Lista cuprinzând numele şi prenumele persoanei din conducerea Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor al județului Bistrița-Năsăudşi datele de contact;
7. Regulamentul de organizare şifuncţionare a Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud;
8. Regulamentul intern al Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud;
9. Declaraţii de avere şi interese ale funcţionarilor publici din cadrul Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud;
10. Raport semestrial privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor BN;
11. Bugetul Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor BN

  1. Anunţuri privind organizarea şidesfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice/posturilor vacante;
    13. Buletinul informativ al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor BN;

 

Lista   cuprinzând  categoriile  de  documente  gestionate  de  instituţie  :

-Planul anual de acțiuni și măsuri ale Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţuluiBistriţa-Năsăud

-Planul semestrial de activitate al Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţuluiBistriţa-Năsăud

-Evaluarea semestrială a activității Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţuluiBistriţa-Năsăud

-Planurile trimestriale de activitate întocmite pe linie de evidență a persoanelor

-Evaluarea trimestrială a activității .

-Evidența dosarelor de transmitere, schimbare a numelui pe cale administrativă și rectificare a actelor de stare civilă

-Documentele elaborate de comisiile de concurs și de comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor vacante

-Documentele prin care s-a efectuat îndrumarea metodologică a activității de stare civilă și evidență a persoanelor conform legii.

Lista documentelor produse si gestionate de Biroul de Evidenta Persoanelor

Lista documentelor produse si gestionate de Serviciul de Stare civila

Lista documentelor produse si gestionate de Compartimentul Financiar Contabil si Logistica Administrativ

Lista documentelor produse si gestionate de Compartimentul Resurse Umane si Juridic

Lista documentelor produse si gestionate de Compartimentul Informare Relatii Publice Secretariat

 BUGET - ANUL 2022

 Pentru anul 2022, Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud

 are alocat un buget de cheltuieli în sumă totală de 1.610 mii lei, din care:

  • CHELTUIELI DE PERSONAL : 331 mii lei
  • BUNURI ȘI SERVICII :    237 mii lei
  • CHELTUIELI DE CAPITAL:    42 mii lei

Sursa de finanțare este în totalitate de la bugetul de stat.

Lista functiilor publice si drepturile salariale la - 30.09.2022

Bilantul contabil la 30.06.202

Bilantul contabil la 31.12.2021

Programul anual al achizitiilor

Centralizatorul  achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Contractele incepand cu data aplicarii memorandumului