Despre noi

Director executiv : Borgovan Lucian

Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Rodilă Peliora

Tefefon: 0263-233410

-Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Administraţieişi Internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şifuncţionareaghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

-Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţişiinstituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionareaDirecţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţaşi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 243/2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţaşi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înfințarea , organizarea și funcționarea serviiciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice cu modificările și completările ulterioare ;

-Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor O.U.G nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţaşi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil

-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şirezidenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată,precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şireşedinţa unor persoane cumodificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şiSpaţiului Economic European rezidenţi în România, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificările și completările ulterioare;

-REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şiadeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 82/1991,legea contabilități republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărâre Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 319/2006 a securitațiişi sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţiişisănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şisancţionareacorupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și comp ulterioare.

-Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 06.07.2016 privind liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a reglamentuluiUE nr.1042/2012.