Bistrița Năsăud
Poarta Transilvaniei

Bistrița Năsăud
Poarta Transilvaniei

Bistrița Năsăud
Poarta Transilvaniei

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Bistriţa-Năsăud

 

            Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud s-a înființat, potrivit prevederilor art. 6 din O.G. nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr. 520/2004, în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, precum şi al Biroului Evidenţa Populaţiei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Bistriţa-Năsăud din structura Ministerului de Interne.

            Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud s-a organizat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 19/2005 şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică.

            Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud  își exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţa a persoanelor și stare civilă.

            Activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

            În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud cooperează cu celelalte structuri ale Primăriilor, ale Ministerului Afacerilor Interne şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Serviciul are următoarele atribuţii principale:

 1. – actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.
 2. – avizează rectificarea actelor de stare civilă;
 3. – furnizează, în cadrul Sistemului National Informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.
 4. – coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
 5. – controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente.
 6. – asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător.
 7. – monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană.
 8. – gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii.
 9. – ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul II şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.
 10. – avizează cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate în străinatate, în registrele de stare civilă ale primăriilor din judeţul Bistriţa-Năsăud.
 11. – îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Acte normative care reglementează activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bistriţa-Năsăud:

 • – Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

  – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  – Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Hotărârea Guvernului nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

  – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare;

  – Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  – Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

cropped-logo_site.png

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud

Bistrita Str. Dogarilor 4C
Cod Postal 420043

Telefon: 0263.233.410

Fax: 0374.096.513